Анотація курсів БП «Історія»

Перший рік навчання
Історична географія України
Мета курсу: ознайомити студентів з основними етапами формування етнічної та політичної термінології України, її кордонів, а також сучасного складу населення; на підставі вивчення найважливіших джерел та історіографії залучити студентів до самостійного опрацювання картографічних, актових та наративних пам’яток з історичної географії.
Історія античного світу
Основні тенденції формування цивілізації в добу Античності, закономірні й характерні риси історичного процесу у Середземномор’ї протягом І тис. до н.е. – першої половини І тис. н.е., основні етапи і вузлові події епохи. Зміни у системі життєвих цінностей, світосприйнятті і ментальності тогочасного суспільства, здобутки, які воно залишило людству.
Історія України – 1
Курс спрямований на вивчення історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.
Історія України – 2
Курс спрямований на вивчення історії України з 20-х років ХVІІІ ст. до наших днів. Передбачається ознайомлення студентів зі станом сучасних історичних досліджень формування української нації, Української революції 1917–1921 років, Другої світової війни. Висвітлення радянського періоду здійснюватиметься на основі нових історіографічних концепцій та розвідок. Увага акцентуватиметься також на актуальних проблемах історії після здобуття Україною незалежності.
Історія Києво-Могилянської академії
Курс «Історія Києво-Могилянської академії» є необхідною складовою частиною вивчення освітньої та, ширше, культурної спадщини України. Маючи міждисциплінарний характер, він не лише уможливлює предметний погляд на минуле провідного осередку української освіти, а й дозволяє охопити історію культури України та її сусідів.
Комп’ютерні методики роботи з історичними джерелами
Метою курсу є ознайомлення студентів з можливостями інформаційних технологій для проведення власних історичних досліджень та набуття студентами навичок їх практичного використання.
Музейна ознайомча практика
Практика спрямована на формування широкої ерудиції гуманітарія, покликана сприяти образному закріпленню та поглибленню теоретичних знань, ознайомленню з системою організації роботи музеїв і методикою проведення екскурсій. Програма музейної практики передбачає відвідування історико-архітектурних та історико-культурних пам’яток, історичних, історико-літературних, художніх, комплексних і меморіальних музеїв діячів української культури, письменників тощо.
Основи археології
Ознайомлення студентів з основами археології: специфікою її джерел, методикою дослідження археологічних пам’яток, обробки й аналізу первинної інформації та способами реконструкції історичного процесу за археологічними джерелами, а також основними віхами давньої історії України і прилеглих територій.
Первісна історія України
Походження людини. Історія первісного суспільства. Мисливство прильодовикової епохи. Неолітична революція. Походження індоєвропейців. Скіфсько-сарматська доба. Походження українців та їхніх сусідів. Зазначені теми викладаються з урахуванням новітніх досліджень у галузі праісторії та археології. Теоретичний курс закріплюється навчальною археологічною практикою.

 

Другий рік навчання
Візантія, Балкани і Центрально-Східна Європа (Х–ХV ст.)
Курс складається з двох блоків. Перший: формування і розвиток Візантії, її вплив на Балкани і Русь, культуру; роль православ’я. Другий: розселення, формування держав і суспільств у Центрально-Східній Європі, взаємини сусідів, поширення християнства, культурний розвиток.
Вступ до історії
Мета курсу: дати студентам загальне уявлення про зміну культурних матриць європейського історіописання від Античності до наших днів; пояснити зміст базових понять історичної науки; показати пізнавальні можливості категорій «джерело», «метод», «інтерпретація»; закласти основу практичних навичок у написанні власного дослідницького тексту – постановці проблеми, збиранні матеріалу, структурі й логіці викладу, науковому апараті. Окрема увага приділяється прищепленню засад академічної етики у використанні джерел та історіографічних праць.
Вступ до історії євреїв: від давнини до Нового часу
Метою курсу є дати студентам ґрунтовні знання про стародавню та середньовічну історію єврейського народу і її загально-цівілізаційне значення. Пропонований курс поділяється на три частини. Перша присвячена вивченню історії євреїв часів суддів і Першого Храму, друга часам Другого Храму та періоду Мішни і Талмуда, третя середньовічній історії євреїв.
Історія західної цивілізації: Середньовіччя
Вивчення історії Середньовіччя має на меті ознайомлення студентів з основними досягненнями європейської цивілізації впродовж V–XV століть, коли формується ієрархічне аграрне християнське суспільство, закладаються основи європейської освіти, вибудовуються підвалини основних європейських держав.
Історія західної цивілізації: від Ренесансу до Просвітництва (1492–1789)
Вивчення історії Західної Європи та її довкілля в період від доби Ренесансу до епохи Просвітництва має на меті ознайомлення студентів з основними досягненнями європейської цивілізації впродовж другої половини ХV – XVІІІ ст., тобто визначальних явищ інтелектуальної історії, економіки, суспільного розвитку від часів, коли проявились наслідки Великих географічних відкриттів до переддня Великої французької революції.
Історія Києва
Територія, люди та життя «по-київськи» від Середньовіччя до сучасності. Мінімум подієвої фактографії. Багато широко витлумаченої культури та уваги до «неполітичного».
Історія полювання на відьом у Європі
Мета курсу: ознайомити студентів із основними поняттями, а також віхами європейського полювання на відьом. Зруйнувати популярні міфи про полювання на відьом. Замінити ці міфи знаннями щодо підґрунтя європейських переслідувань відьом у демонології і законодавстві, фактами про перебіг судових процесів, а також про загальнокультурний контексту історії відьомства.
Історія руських земель у складі Корони Польської (1340-ві – 1570-ті рр.)
Метою курсу є вивчення тієї Русі, яка почала входить до складу Польського Королівства починаючи з середини XIV ст. Розглядаються процеси інкорпорації руських територій до складу Корони Польської, які у подальшому стали Руським, Подільським та Белзьким воєводствами і які були відмінними у соціальному, культурному, релігійному, географічному та економічному аспектах від власне тих територій, що склали основу відродженого Польського Королівства у першій половині XIV ст., а також Волині, Київщини та Брацлавщини (Східного Поділля), які «зустрілися» в одній країні після 1569 р.
Історія Стародавнього Сходу
Основні поняття, явища і процеси, пов’язані із формуванням та еволюцією цивілізацій давнього Близького і Середнього Сходу (від появи шумерської цивілізації до пізньої античності), передусім на підставі відповідних літературних пам’яток.
Історична географія Центрально-Східної Європи
Мета курсу – ознайомити студентів з основними етапами формування етнічних теренів країн Центрально-Східної Європи, їх державних територій і кордонів, а також сучасного складу населення; на підставі вивчення найважливіших джерел та історіографії залучити студентів до самостійного опрацювання картографічних, актових та наративних пам’яток.
Курсова робота
Проміжна робота навчального характеру, що засвідчує знання основних засад написання наукового тексту. У ній студент має показати вміння підбирати й осмислювати дослідницьку літературу та джерела з конкретного питання, коректно формулювати мету й реферувати думки попередників та інформацію джерел, логічно будувати й структурувати власний текст, стисло обґрунтовувати висновки, правильно оформлювати науково-довідковий апарат.
Практика навчальна (археологічна)
Практика є закономірним і необхідним етапом засвоєння студентами отриманих теоретичних знань на лекціях з нормативних курсів «Первісна історія України», «Основи археології». Студенти практично засвоюють опановані на лекціях теоретичні знання шляхом безпосередньої участі в польових дослідженнях археологічних пам’яток; набувають професійних навичок, поглиблено вивчають фактичний матеріал й ознайомлюються з проблематикою конкретного історичного періоду та відповідних археологічних культур; засвоюють методики камеральної обробки археологічного матеріалу в польових умовах.
Середньовічна історія України
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними подіями та героями періоду, який називають «українським Середньовіччям». Хронологічно і тематично курс охоплює час існування Київської Русі і супутніх політичних утворень (з ІХ до середини XIV ст.): від виникнення Русі до розпаду Київської держави та входження її територій до складу Великого князівства Литовського, Корони Польської, Золотої Орди.
Спеціальні історичні дисципліни
Курс розрахований на перше ознайомлення з основним набором спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Його завдання – коротко розглянути виникнення та розвитк СІД, а також, що найголовніше, зорієнтувати студентів в роботі з історичними джерелами та навчити проводити джерельну критику. Окрема увага присвячена трьом спеціальним галузям історичної науки (СГІН) – джерелознавству, архівознавству та археографії.
Степові держави Євразії
Мета курсу полягає у 1) ознайомленні з політичною історією та цивілізацією Євразійського степу з особливою увагою до спільнот та держав Північного Причорномор’я; 2) виявленні форм взаємодії та взаємовпливів степових держав з осілими, в тому числі політичні традиції; 3) зміцненні розуміння базових понять держави, цивілізації, культури на євразійському матеріалі; 4) практиці інтерпретації джерел, що несуть на собі сильний вплив міфології та культурного дистанціювання.

 

Третій рік навчання
Актуальні проблеми української та зарубіжної історії та історіографії
Провідні українські та зарубіжні історики запрошуються до читання лекцій з ранньомодерної, нової та новітньої історії в рамках цього гостьового курсу.
Актуальні проблеми японської історії (1868–2000)
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основними історичними етапами розвитку японського суспільства від кінця ХІХ століття, реставрації Мейджі, і до періоду високого економічного зростання 70–80-их років ХХ століття. Буде розглянуто погляди та  тенденції наукових досліджень японських та іноземних науковців щодо цього періоду японської історії та з’ясовано, яким чином Японії за такий короткий проміжок часу із відсталої аграрної країни вдалося стати третьою розвиненою економікою світу, при цьому не тільки адаптувавши найкращі західні досягнення науки і техніки, але і зберігши власні унікальні традиції та своєрідну суспільну модель.
Візуальні джерела в роботі історика
Історія Габсбурзької монархії
Основні етапи та події витоків і розвитку Габсбурзької монархії, її специфічні риси, роль у європейській цивілізації, вплив на країни, що входили до її складу, міжетнічні та міжнаціональні взаємини, формування дунайсько-карпатської спільноти народів, вплив на міжнародні відносини у Європі, а також роль габсбурзької спадщини в культурі та політиці сучасної Європи.
Історія Держави Ізраїль
Основні поняття, феномени і процеси, пов’язані з історією розвитку сіонізму (розглядається в контексті історії ідей ХІХ–ХХ ст.) та становленням Держави Ізраїль.
Історія Гетьманщини
Вивчення історії Гетьманщини передбачає ознайомлення студентів з основними засадами функціонування Української козацької держави другої половини ХVII–XVIII ст. на широкому тлі історичного розвитку країн Центрально-Східної Європи. Приділятиметься увага характеристиці правової бази, адміністративно-політичного устрою, військової справи, конфесійного чинника, відносинам з Росією та Запорожжям.
Історія дипломатії: від давнини до кінця ХVIII ст.
Курс хронологічно і тематично розглядає становлення та розвиток європейської дипломатії від Античності до кінця XVIII ст. Вивчаються основні принципи дипломатичної комунікації, репрезентації та становлення системи міжнародних відносин. Значну увагу приділено розвиткові права війни і миру, принципам укладання та оформлення договорів, витокам та становленню професійної дипломатичної служби, функціям та повноваженням дипломатів, а також ролі дипломатичного церемоніалу в історичному контексті Античності, Середньовіччя, Ренесансу, Реформації та Просвітництва.
Історія західної цивілізації: доба націоналізму та індустріалізації (1789–1914)
Курс пропонує стислий порівняльний огляд чільних явищ інтелектуальної, суспільної, політичної, економічної історії Західної Європи і Північної Америки 1789–1914 рр. Приклади, події, особи. Джерела та історіографія.
Історія національних меншин в Україні ХІХ–ХХ ст.
Мета курсу – розкрити особливості історії та розвитку етнічної структури України, зміст політико-правового статусу національних меншин України у ХІХ–ХХст., проаналізувати проблеми міжнаціональних відносин в Україні в умовах незалежності.
Історія повсякденного життя у ранньомодерній Європі
Курс є введенням до історії повсякденного життя Європи ХVI–ХVIІІ ст. Мета курсу: ознайомити студентів із основними «структурами» повсякденного життя ранньомодерної Європи; дати студентам змогу порівняти різні методологічні підходи до дослідження історії повсякденного життя; продемонструвати динаміку й розвиток різноманітних явищ повсякденного життя впродовж трьох століть, а також регіональні й соціальні особливості «структур» повсякдення.
Історія Речі Посполитої
Мета курсу: ознайомити студентів з перебігом історії Речі Посполитої (1569-1797) - держави, до складу якої входила більша частина території сучасної України; основна увага буде приділена не так подієвій історії, як особливостям устрою і суспільного буття цієї держави – інститутам влади, представницькій системі, становим та соціальним структурам, специфіці війська, феномену міста, конфесійним спільнотам, праву та судочинству, освіті, панівним ідеологіям.
Історія Російської імперії ХVIII – початку ХХ ст.
Мета курсу – ознайомити студентів з історією Російської імперії (XVIII – початку XX ст.), до складу якої впродовж кількох століть входила значна частина сучасної України. Увага акцентується на питаннях про умови входження та перебування у складі імперії набутих територій, політичний лад, соціальну стратифікацію суспільства, інститути влади, а також на моделі поведінки етнічних еліт. Розглядаються також проблеми вирішення соціальних конфліктів та національного питання.
Історія сексуальності у ранньомодерній Європі
Мета курсу: ознайомити студентів з тенденціями у дослідженнях історії сексуальності, а також з основними віхами змін у ставленні до сексуальності протягом «довгого ранньомодерного періоду»: від XV до XIX ст.
Історія США
Мета й завдання курсу: здобуття студентами знань з історії США, ознайомлення з основними правовими підставами існування держави, випрацювання навичок критичного аналізу історичного джерела, опанування вітчизняної й зарубіжної історіографії з проблематики, отримання необхідних дослідникові новітньої історії теоретичних і методичних знань. Розвиток аналітичного мислення й навичок критичного аналізу джерел є важливим завданням вивчення дисципліни «Історія США».
Історія українського козацтва
Курс спрямований на вивчення історії українського козацтва, його витоків, еволюції та спадщини. Передбачається ознайомлення студентів, які вже мають попередні знання з даної проблематики, із станом сучасних досліджень: вітчизняних та зарубіжних. Основна увага приділятиметься висвітленню життя запорозької січової громади, місця козацтва в розвитку політичних, соціально-економічних і культурних процесів в Україні XVI–XХ ст.
Історичні дослідження методом усної історії
Курс ознайомлює із новим інтегральним методом вивчення та дослідження історії ХХ–ХХІ ст., яким є метод усної історії (Oral History). Студенти оволодіють спеціальними знаннями для поглибленного вивчення та дослідження ретроспективної інформації, опанують методику створення нового історичного джерела, отримують ґрунтовні теоретичні та методологічні знання, які визначають сучасного дослідника новітньої історії як спеціаліста.
Курсова робота
Проміжна робота навчального характеру, що засвідчує знання основних засад написання наукового тексту. У ній студент має показати вміння підбирати й осмислювати дослідницьку літературу та джерела з конкретного питання, коректно формулювати мету й реферувати думки попередників та інформацію джерел, логічно будувати й структурувати власний текст, стисло обґрунтовувати висновки, правильно оформлювати науково-довідковий апарат.
Правові системи та правничі інститути в Україні XVI–XVIII ст.
Місцеві й центральні судові органи Речі Посполитої і Гетьманату; правові пам’ятки, що лежали в основі судочинства, та реальні судові практики – ці питання розглядатимуться у контексті антропологічних проблем: правової культури тогочасного соціуму, конфлікту як соціального феномену, позасудового залагодження суперечок, конфігурацій формальних і неформальних механізмів влади, деяких ментальних стереотипів.
Практика дослідницька польова археологічна
Мета індивідуальної практики – підняти рівень професійної підготовки студентів. Практиканти опановують технічно складні методи археологічних досліджень, наукової фіксації, удосконалюють свій досвід навчальної практики попереднього року навчання. На основі набутих в експедиції знань студенти можуть виконувати курсові та кваліфікаційні роботи, які стануть підґрунтям у подальшому навчанні на маґістерському рівні за спеціальністю «Археологія».
Процеси націєтворення в Україні ХІХ – початок ХХ ст.
У центрі вивчення – «довге українське ХІХ ст.», яке розглядається з історичної, історіографічної, теоретико-методологічної перспектив. Значну увагу приділено ширшому контексту українського «національного відродження»: воно розглядається на фоні аналогічних процесів, які відбувались у ХІХ ст. на теренах Європи та Російської імперії, а також як підготовчий етап становлення модерної української нації у ХХ ст.
Українська та зарубіжна історіографія
Завдання курсу: ознайомити студентів із теоретичними проблемами сучасної історіографії та показати їх вплив на конкретні дослідження в таких напрямках як мікроісторія, історична антропологія, історія повсякдення, нова біографічна історія, гендерні дослідження, «нова соціальна історія» тощо.

 

Четвертий рік навчання
Вступ до історії Церкви
Головне завдання курсу – дати базові знання про Церкву, необхідні, аби фахово вивчати не лише її історію, а й загалом аналізувати історію культури. Увагу зосереджено як на елементарних речах (коректність термінології та висловлювань), так і на аналізі конкретних джерел, що містять «церковну тему»; як на зовнішніх аспектах функціонування християнських деномінацій, так і на богословських деталях. Передбачено також аналіз візуальних матеріалів та перегляд фільмів.
Дисидентський рух в УРСР
Спецкурс «Дисидентський рух в Україні в 1950–1980-их роках» ставить за мету висвітлити місце і роль дисидентства в історії СРСР та Української РСР зокрема, з’ясувати його вплив на формування реально діючої опозиції тоталітарному режиму, розглянути цілий ряд інших основоположних питань. Йдеться перш за все про визначення самих понять «дисидентство» і «дисидент», їх співвідношення з такими поняттями, як «опозиційний рух», «національно-визвольний рух» тощо.
Історія дипломатії: ХІХ–ХХ ст.
Огляд розвитку дипломатії від кінця XVIII ст. до сьогодення. Становлення сучасної дипломатичної служби та протоколу, а також функції дипломатів у налагодженні стосунків між державами, які вони репрезентували в новий та новітній час.
Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки XIX–XX ст.
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними подіями з історії країн Азії, Африки та Латинської Америки ХІХ–ХХ століть крізь призму дискурсу колоніалізму та постколоніальної теорії. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія Азії, Африки та Латинської Америки XIX–XX ст.» є: розкрити контекст колоніальних відносин, показати взаємовпливи різних культур і традицій, локалізованих в часі в одному просторі; проаналізувати місце «кордонів», «імітування», «маргінальності», «подвійного часу» в діалозі Європи та її колоній; познайомити студентів з основними дослідженнями, що відображають погляди істориків як зсередини, так і ззовні. Після прослуховування курсу студенти мають знати загальну історію країн Азії, Африки та Латинської Америки; методи і підходи до вивчення історії Сходу, Африки та Латинської Америки; розуміти проблемні вузли сучасної орієнтальної науки; вміти користуватися спеціальними набутими знаннями у самостійній науковій роботі; зокрема, розрізняти різницю в поглядах на колоніальну історію Гомі Бгабги та Едварда Саїда, Франца Фанона та Діпеш Чакрабарті; розбиратися в особливостях постколоніального шляху країн Латинської Америки та процесу деколонізації країн Африки; аналізувати імперіалізм Японії та причини революції у Мексиці; дати пояснення сучасним конфліктам у країнах досліджуваних регіонів тощо.
Історія радянського суспільства
Курс пропонує критичний погляд на неполітичну історію держави, в якій заполітизованим був кожен аспект життя й поняття «партія» і «держава» стали тотожними. Ознайомлює з основними характеристиками радянської повсякденності, використовуючи новітні дослідницькі підходи, а також найрізноманітніші джерела (писемні, візуальні, усні, аудіоджерела, матеріальну культуру тощо). У курсі охоплено найширшу проблематику: від офіційного ідеалу радянської людини і методів її виховання до повсякденного виживання і спротиву у СРСР.
Історія України ХХ ст.
Розвиток суспільно-політичних, соціально-економічних, національно-духовних процесів в Україні впродовж XX ст. Феномен національно-визвольних змагань українського народу в 1917–1921 рр.; економічний, ідеологічний і соціокультурний зміст сталінізму, політика українізації в 1920–1930-их рр., «українське питання» напередодні та у роки Другої світової війни. Сучасні проблеми державного будівництва і суспільного розвитку України.
Історія Центрально-Східної Європи XIX–XX ст.
Розвиток суспільства і державності в країнах Центрально-Східної Європи; взаємодія національного розвитку зі змінами всередині імперій та під час їхнього розпаду; еміграція, угруповання і партії, внутрішня і зовнішня політика відроджених і новоутворених держав, економічні та культурні процеси.
Курсова робота «Історія дипломатії»
Дослідницька робота – своєрідний підсумок опанування сертифікатної програми «Історія дипломатії».
Ментальні мапи європейського простору: погляд ХХ ст.
Курс присвячено вивченню нового напрямку історичних досліджень – ментальному картографуванню. Має на меті показати, яким чином європейський простір диференціювався і втілювався в «ментальні мапи» впродовж XX ст.
Навчальний практикум з історії
Навчальний практикум розраховано на студентів четвертого року навчання. Основною метою практикуму є практичне сприяння студентам у написанні кваліфікаційної бакалаврської роботи.
Новітня історія Європи 1914–1991 рр.
Стислий огляд чільних явищ інтелектуальної, суспільної, політичної, економічної історії Європи та її довкілля 1914–1991 років. «Коротке століття» революцій, воєн (Перша світова війна, Друга світова війна, холодна війна), глобального протистояння, науково-технологічних досягнень і зростання матеріального добробуту європейців. Основні виклики ХХ ст.: тоталітаризм, авторитаризм, нацизм, комунізм.
Український визвольний рух 1920–1950-их рр.
Scroll to top