Курс складається з двох блоків. Перший: формування і розвиток Візантії, її вплив на Балкани і Русь, культуру; роль православ’я. Другий: розселення, формування держав і суспільств у Центрально-Східній Європі, взаємини сусідів, поширення християнства, культурний розвиток.

викладач: Тетяна Аркадіївна Балабушевич

Мета курсу: дати студентам загальне уявлення про зміну культурних матриць європейського історіописання від Античності до наших днів; пояснити зміст базових понять історичної науки; показати пізнавальні можливості категорій «джерело», «метод», «інтерпретація»; закласти основу практичних навичок у написанні власного дослідницького тексту – постановці проблеми, збиранні матеріалу, структурі й логіці викладу, науковому апараті. Окрема увага приділяється прищепленню засад академічної етики у використанні джерел та історіографічних праць.

викладач: Наталя Миколаївна Яковенко

Метою курсу є дати студентам ґрунтовні знання про стародавню та середньовічну історію єврейського народу і її загально-цівілізаційне значення. Пропонований курс поділяється на три частини. Перша присвячена вивченню історії євреїв часів суддів і Першого Храму, друга часам Другого Храму та періоду Мішни і Талмуда, третя середньовічній історії євреїв.

викладач: Ігор Вікторович Туров

Основні поняття генеалогії та просопографії, коло відповідної довідкової літератури і джерел. Методики опрацювання джерел під час генеалогічного пошуку та просопографічної реконструкції. На практичних заняттях студенти набувають навичок родових, станових, регіональних та інших генеалогічних досліджень.

викладач: Тетяна Юріївна Люта

Вивчення історії Середньовіччя має на меті ознайомлення студентів з основними досягненнями європейської цивілізації впродовж V–XV століть, коли формується ієрархічне аграрне християнське суспільство, закладаються основи європейської освіти, вибудовуються підвалини основних європейських держав.

викладачі: Михайло Володимирович Кірсенко та Тетяна Аркадіївна Балабушевич

Вивчення історії Західної Європи та її довкілля в період від доби Ренесансу до епохи Просвітництва має на меті ознайомлення студентів з основними досягненнями європейської цивілізації впродовж другої половини ХV – XVІІІ ст., тобто визначальних явищ інтелектуальної історії, економіки, суспільного розвитку від часів, коли проявились наслідки Великих географічних відкриттів до переддня Великої французької революції.

викладачі: Михайло Володимирович Кірсенко, Тетяна Юріївна Григор’єва та Катерина Леонідівна Диса

Територія, люди та життя «по-київськи» від Середньовіччя до сучасності. Мінімум подієвої фактографії. Багато широко витлумаченої культури та уваги до «неполітичного».

викладач: Максим Васильович Яременко

Мета курсу: ознайомити студентів із основними поняттями, а також віхами європейського полювання на відьом. Зруйнувати популярні міфи про полювання на відьом. Замінити ці міфи знаннями щодо підґрунтя європейських переслідувань відьом у демонології і законодавстві, фактами про перебіг судових процесів, а також про загальнокультурний контексту історії відьомства.

викладач: Катерина Леонідівна Диса

Метою курсу є вивчення тієї Русі, яка почала входить до складу Польського Королівства починаючи з середини XIV ст. Розглядаються процеси інкорпорації руських територій до складу Корони Польської, які у подальшому стали Руським, Подільським та Белзьким воєводствами і які були відмінними у соціальному, культурному, релігійному, географічному та економічному аспектах від власне тих територій, що склали основу відродженого Польського Королівства у першій половині XIV ст., а також Волині, Київщини та Брацлавщини (Східного Поділля), які «зустрілися» в одній країні після 1569 р.

викладач: Віталій Миколайович Михайловський

Основні поняття, явища і процеси, пов’язані із формуванням та еволюцією цивілізацій давнього Близького і Середнього Сходу (від появи шумерської цивілізації до пізньої античності), передусім на підставі відповідних літературних пам’яток.

викладач: Віталій Віталійович Черноіваненко

Мета курсу – ознайомити студентів з основними етапами формування етнічних теренів країн Центрально-Східної Європи, їх державних територій і кордонів, а також сучасного складу населення; на підставі вивчення найважливіших джерел та історіографії залучити студентів до самостійного опрацювання картографічних, актових та наративних пам’яток.

викладач: Тетяна Аркадіївна Балабушевич

Одна зі складових спеціальних історичних дисциплін, завданням якої є вивчення історії картографічних пам’яток, що фіксували терени України з найдавніших часів. До кола питань дослідження цієї дисципліни належать: історія карт як витвору людської свідомості, історії способів передачі, нанесення інформації на носії, історії уявлень про наші землі, історія фіксації теренів мешкання населення, історія держав та кордонів на українських землях, історія наукових уявлень та знання.

викладач: Тетяна Юріївна Люта

Проміжна робота навчального характеру, що засвідчує знання основних засад написання наукового тексту. У ній студент має показати вміння підбирати й осмислювати дослідницьку літературу та джерела з конкретного питання, коректно формулювати мету й реферувати думки попередників та інформацію джерел, логічно будувати й структурувати власний текст, стисло обґрунтовувати висновки, правильно оформлювати науково-довідковий апарат.

Практика є закономірним і необхідним етапом засвоєння студентами отриманих теоретичних знань на лекціях з нормативних курсів «Первісна історія України», «Основи археології». Студенти практично засвоюють опановані на лекціях теоретичні знання шляхом безпосередньої участі в польових дослідженнях археологічних пам’яток; набувають професійних навичок, поглиблено вивчають фактичний матеріал й ознайомлюються з проблематикою конкретного історичного періоду та відповідних археологічних культур; засвоюють методики камеральної обробки археологічного матеріалу в польових умовах.

викладачі: Надія Дмитрівна Довженко, Юрій Васильович Кухарчук та Валентина Олександрівна Шумова

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними подіями та героями періоду, який називають «українським Середньовіччям». Хронологічно і тематично курс охоплює час існування Київської Русі і супутніх політичних утворень (з ІХ до середини XIV ст.): від виникнення Русі до розпаду Київської держави та входження її територій до складу Великого князівства Литовського, Корони Польської, Золотої Орди.

викладачі: Ярослав Володимирович Затилюк та Вадим Юрійович Арістов

Курс розрахований на перше ознайомлення з основним набором спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Його завдання – коротко розглянути виникнення та розвитк СІД, а також, що найголовніше, зорієнтувати студентів в роботі з історичними джерелами та навчити проводити джерельну критику. Окрема увага присвячена трьом спеціальним галузям історичної науки (СГІН) – джерелознавству, архівознавству та археографії.

викладач: Максим Васильович Яременко

Мета курсу полягає у 1) ознайомленні з політичною історією та цивілізацією Євразійського степу з особливою увагою до спільнот та держав Північного Причорномор’я; 2) виявленні форм взаємодії та взаємовпливів степових держав з осілими, в тому числі політичні традиції; 3) зміцненні розуміння базових понять держави, цивілізації, культури на євразійському матеріалі; 4) практиці інтерпретації джерел, що несуть на собі сильний вплив міфології та культурного дистанціювання.

викладач: Олександр Іванович Галенко

Scroll to top