Головне завдання курсу – дати базові знання про Церкву, необхідні, аби фахово вивчати не лише її історію, а й загалом аналізувати історію культури. Увагу зосереджено як на елементарних речах (коректність термінології та висловлювань), так і на аналізі конкретних джерел, що містять «церковну тему»; як на зовнішніх аспектах функціонування християнських деномінацій, так і на богословських деталях. Передбачено також аналіз візуальних матеріалів та перегляд фільмів.

викладач: Максим Васильович Яременко

Спецкурс «Дисидентський рух в Україні в 1950–1980-их роках» ставить за мету висвітлити місце і роль дисидентства в історії СРСР та Української РСР зокрема, з’ясувати його вплив на формування реально діючої опозиції тоталітарному режиму, розглянути цілий ряд інших основоположних питань. Йдеться перш за все про визначення самих понять «дисидентство» і «дисидент», їх співвідношення з такими поняттями, як «опозиційний рух», «національно-визвольний рух» тощо.

викладач: Олег Григорович Бажан

Огляд розвитку дипломатії від кінця XVIII ст. до сьогодення. Становлення сучасної дипломатичної служби та протоколу, а також функції дипломатів у налагодженні стосунків між державами, які вони репрезентували в новий та новітній час.

викладачі: Михайло Володимирович Кірсенко та Тетяна Юріївна Григор’єва

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними подіями з історії країн Азії, Африки та Латинської Америки ХІХ–ХХ століть крізь призму дискурсу колоніалізму та постколоніальної теорії. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія Азії, Африки та Латинської Америки XIX–XX ст.» є: розкрити контекст колоніальних відносин, показати взаємовпливи різних культур і традицій, локалізованих в часі в одному просторі; проаналізувати місце «кордонів», «імітування», «маргінальності», «подвійного часу» в діалозі Європи та її колоній; познайомити студентів з основними дослідженнями, що відображають погляди істориків як зсередини, так і ззовні.

викладач: Ольга Анатоліївна Хоменко

Спецкурс «Історія радянського суспільства» розраховано на студентів третього-четвертого курсу, які мають базові знання з радянської історії й ознайомлені з різноманітними методологічними підходами до вивчення новітньої історії.

Викладач: Наталя Василівна Шліхта

Розвиток суспільно-політичних, соціально-економічних, національно-духовних процесів в Україні впродовж XX ст. Феномен національно-визвольних змагань українського народу в 1917–1921 рр.; економічний, ідеологічний і соціокультурний зміст сталінізму, політика українізації в 1920–1930-их рр., «українське питання» напередодні та у роки Другої світової війни. Сучасні проблеми державного будівництва і суспільного розвитку України.

викладач: Олег Григорович Бажан

Розвиток суспільства і державності в країнах Центрально-Східної Європи; взаємодія національного розвитку зі змінами всередині імперій та під час їхнього розпаду; еміграція, угруповання і партії, внутрішня і зовнішня політика відроджених і новоутворених держав, економічні та культурні процеси.

викладач: Тетяна Аркадіївна Балабушевич

Самостійна робота, що має засвідчити обізнаність з історіографією обраної проблеми, уміння аналізувати відповідні джерела та здатність застосовувати теоретичні знання, здобуті під час навчання на бакалавраті. Робота оформляється згідно з чинними вимогами до наукового тексту, тобто мусить містити обґрунтування її доцільності й новизни, визначення предмета та мети дослідження, огляд наукової літератури й використаних джерел, логічний виклад доказового матеріалу, узагальнення результатів у висновках, перелік використаних джерел і літератури.

Курс присвячено вивченню нового напрямку історичних досліджень – ментальному картографуванню. Має на меті показати, яким чином європейський простір диференціювався і втілювався в «ментальні мапи» впродовж XX ст.

викладач: Олена В’ячеславівна Бетлій

Науково-бібліографічний практикум проводиться з метою ознайомити студентів з навичками роботи з бібліографічною інформацією, системами бібліографічних пошуків, укладання бібліографій. Практикум передбачає працю студентів у провідних бібліотеках, зокрема бібліотеці НаУКМА, користування системами електронного пошуку бібліографій, ознайомлення з електронними бібліотеками та базами бібліографій тощо. Студенти братимуть участь в укладанні електронної бібліотеки кафедри історії НаУКМА.

викладач: Тетяна Юріївна Люта

Стислий огляд чільних явищ інтелектуальної, суспільної, політичної, економічної історії Європи та її довкілля 1914–1991 років. «Коротке століття» революцій, воєн (Перша світова війна, Друга світова війна, холодна війна), глобального протистояння, науково-технологічних досягнень і зростання матеріального добробуту європейців. Основні виклики ХХ ст.: тоталітаризм, авторитаризм, нацизм, комунізм.

викладачі: Михайло Володимирович Кірсенко та Наталя Василівна Шліхта

Ознайомлення студентів з основами роботи в архівах. База практики – Центральний державний історичний архів у м. Києві, де практиканти працюватимуть із науково-довідковим апаратом, системою зберігання, обліку та використання документів XIV – початку XX ст. Під час архівного практикування кожен студент виконує індивідуальне завдання.

викладач: Тетяна Юріївна Люта

Перебіг подій Другої світової війни в Україні 1939–1945 рр. Соціально-політичні питання: трансформації політичних настроїв населення України, ідеології і політиці владних інститутів, впливу війни на формування різних моделей українського патріотизму-ідентичності тощо. Головні напрямки у вітчизняної та зарубіжної історіографії з цього питання.

викладач: Владислав Анатолійович Гриневич

Scroll to top