нова книга: Юрій Лоза (упор.), Історичний атлас України

нова книга: Юрій Лоза (упор.), Історичний атлас України

Історичний атлас України / керівник проекту й автор-упорядник Юрій Лоза. Мапа, 2015.

Про книгу

Новий «Історичний атлас України» видавництва «Мапа» охоплює всі періоди української історії – від появи людини на українських землях до найостанніших подій дня сьогоднішнього.

Мапи атласу згруповано в 9 тематично-хронологічних розділів. Окрім важливих історичних періодів, пов’язаних з розвитком первісних спільнот на українських землях, їх міґраціями, появою індоевропейців та протослов’янських, праслов’янських і власне слов’янських племен, ми закцентували особливу увагу читача на періодах, що стосуються історії української державности (Київська Русь, Галицько-Волинська держава, Українська козацька держава, включно з автономними формуваннями у складі інших держав, а також державні традиції новітньої доби – Українська Народна Республіка, Українська Держава та квазідержава у складі СРСР – Українська РСР).

Зміст

Передмова
Географічне положення українських земель

1. Найдавніше минуле українських земель
I-01 Ранній палеоліт у Европі
І-02 Середній палеоліт у Европі
Формування структури людського суспільства на тлі розвитку природного середовища
I-03 Українські та суміжні землі на ранньому етапі пізнього палеоліту (35 000 – 23 000 рр. тому)
I-04 Українські та суміжні землі на середньому етапі пізнього палеоліту (23 000 – 17 000 рр. тому)
I-05 Українські та суміжні землі на пізньому етапі пізнього палеоліту (17000 – 13000 рр. тому)
I-06 Українські та суміжні землі на фінальному етапі пізнього палеоліту (13000 – 10000 рр. тому)
I-07 Українські та суміжні землі за раннього мезоліту (8300 – 6500? рр. до Хр.)
I-08 Українські та суміжні землі за пізнього мезоліту (6500? – 6000? рр. до Хр.)
I-09 Українські та суміжні землі на ранньому етапі неоліту (6000? – 5500 рр. до Хр.)
I-10 Українські та суміжні землі на пізньому етапі неоліту (5500 – 4750 рр. до Хр.)
I-11 Українські та суміжні землі на ранньому етапі енеоліту (4750 – 3900/3800 рр. до Хр.)
I-12 Українські та суміжні землі на середньому етапі енеоліту (3900/3800 – 3500/3400 рр. до Хр.)
I-13 Українські та суміжні землі на пізньому та фінально-му етапах енеоліту (3500/3400 – 3000/2900 рр. до Хр.)
I-14 Поширення відтворювальних форм господарювання в Европі
I-15 Поява культивованих рослин та одомашнення тварин
I-16 Трипільська культура: ареал розселення та етнокультурна структура
I-17 Прабатьківщина індоевропейців за уявленнями різних авторів
I-18 Прабатьківщина та міґрації індоевропейців за М. Ґімбутас, 1956 р.
I-19 Походження індоевропейців за В. Даниленком, 1969 – 1974 рр.
I-20 Послідовність розселення індоевропейців за К. Ренфрю, 1987 р.
I-21 Поширення індоевропейських мов і народів згідно з одним із варіянтів «курганної» гіпотези
Диференціяція індоевропейських мов
Генеалогічне дерево індоевропейських мов А. Шлайхера, 1853 р.
Схема поділу загальноевропейського мовного ареалу та формування історичних діялектів

I-22 Поширення індоевропейських мов (400 р. до Хр. – 2000 р.)

2. Прото-, пра- та слов’янські племена у колі інших індоєвропейських спільнот
II-01 Українські та суміжні землі на початку доби бронзи (3000/2900 – 2300 рр. до Хр.)
II-02 Українські та суміжні землі на середньому етапі доби бронзи (2300 – 2000 рр. до Хр.)
II-03 Українські та суміжні землі на рубежі середнього та пізнього етапів доби бронзи (2000 – 1700 рр. до Хр.)
II-04 Українські та суміжні землі на початку пізнього етапу доби бронзи (1700 – 1200 рр. до Хр.)
II-05 Европа й українські землі на зламі доби бронзи і заліза (1200 – 900 рр. до Хр.)
II-06 Европа й українські землі на початку ранньо-залізної доби (900 – 650 рр. до Хр.)
II-07 Кіммерійці, скити, сармати
IІ-08 Розміщення основних сарматських племен
II-09 Европа й українські землі у 650 – 250 рр. до Хр.
II-10 Локалізація племен Геродотової Скитії за уявленнями різних авторів
II-11 Европа й українські землі у 250 – 50 рр. до Хр.
II-12 Европа й українські землі у 50 р. до Хр. – 180 р. по Хр.
II-13 Европа й українські землі у 180 – 250 рр.
II-14 Европа й українські землі у 250 – 375 рр.
II-15 Гунська навала та Велике переселення народів
II-16 Грецька колонізація та виникнення північно-понтійських держав (бл. 650 – 480 рр. до Хр.)
II-17 Північнопонтійські античні держави класичного періоду (480 р.– 330-ті рр. до Хр.)
II-18 Північнопонтійські античні держави елліністичного періоду (330-ті рр. – 50 р. до Хр.)
II-19 Північний Понт за римського періоду (50 р. до Хр. – 270 р. по Хр.)
II-20 Північний Понт напередодні доби Великого переселення народів (270 – 375 рр. по Хр.)
II-21 Північний Понт на початку доби Великого переселення народів (375 – 565 рр. по Хр.)
II-22 Прабатьківщина слов’ян за уявленнями давніх авторів
II-23 Початковий ареал розселення слов’ян за дослідженнями авторів 1-ї пол. – серед. ХХ ст.
II-24 Прабатьківщина та розселення слов’ян за В. Бараном, 1978 – 1998 рр.
II-25 Праслов’яни у І тис. до Хр. за О. Тереножкіним, 1961 р.
II-26 Протослов’яни та ранні слов’яни за М. Ґімбутас, 1971 р.
II-27 Прабатьківщина та розселення слов’ян за В. Сєдовим, 1979 – 2002 рр.
II-28 Протослов’яни, праслов’яни і ранні слов’яни у світлі археологічних та писемних джерел
IІ-28а Германо-слов’яно-балтська група племен у світлі археологічних джерел
IІ-28б Слов’яно-балтська спільнота у світлі археологічних джерел
IІ-28в Слов’янська спільнота у світлі археологічних та писемних джерел (1200 – 650 рр. до Хр.)
IІ-28г Слов’янська спільнота у світлі археологічних та писемних джерел (650 р. до Хр. – 375 р. по Хр.)
II-29 Велике розселення слов’янських племен у світлі археологічних та писемних джерел
II-29а Слов’яни перед початком Великого розселення (375 – 560-ті рр.)
II-29б Початок Великого слов’янського розселення. Слов’яни у 560-ті – 675 рр.
II-30 Становлення слов’янських народностей та держав у світлі археологічних та писемних джерел
II-30а Слов’яни у 675 – 800 рр.
II-30б Слов’яни у 800 – на поч. 880-х рр.
IІ-31 Слов’янські археологічні культури та схема етногенези слов’ян
IІ-32 Поділ слов’янських мов за спільністю мовних ознак
IІ-33 Поділ слов’янських мов за культурно-географічними ознаками
II-34 Етнічні групи давніх слов’ян на тлі діялектних меж східнослов’янських мов
II-35 Локалізація літописних племен за гіпотезами різних дослідників
II-35а за В. Сєдовим, 1985 р.
ІІ-35б за М. Брайчевським, 1968 – 1988 рр.
II-35в за О. Купчинським, 1981 р.

3. Русь (Київська держава. Галицько-Волинська держава)
III-01 Витоки ранньоукраїнської державности за уявленнями різних авторів
III-01а за М. Брайчевським, 1968 – 1988 рр.
III-01б за В. Бараном, 1998 – 2005 рр.
IIІ-02 Початки Києва
Пра- та ранньоукраїнські державно-племінні утворення, заснування Києва, перші київські князі за різними гіпотезами
ІII-03 Початкова Руська земля за уявленнями різних авторів
III-04 Експансія норманів у VIII – X ст.
IІІ-05 Европа у 880 р.
IIІ-06 Київська держава (Русь) за князювання Олега (882 – 912 рр.)
IIІ-07 Київська держава (Русь) за князювання Ігоря (912 – 945 рр.)
IIІ-08 Київська держава (Русь) за князювання Ольги, Святослава і Ярополка (945 – 980 рр.)
IIІ-09 Київська держава (Русь) за князювання Володимира Великого (980 – 1015 рр.)
IIІ-10 Київська держава (Русь) за князювання Ярослава Мудрого (1016 – 1054 рр.)
IIІ-11 Київська держава (Русь) за князювання Ярославичів (1054 – 1113 рр.)
IIІ-12 Київська держава (Русь) за князювання Володимира Мономаха і Мстислава Великого (1113 – 1132 рр.)
IIІ-13 Землі-княжіння Русі у 1132 – 1199 рр.
IIІ-14 Землі-княжіння Русі у 1199 – поч. 1230-х рр.
IIІ-15 Родовід великих князів київських із династії Рюриковичів
IIІ-16 Порядок і дати правління великих князів київських
ІІІ-17 Устрій земель-княжінь Русі-України на поч. 1140-х рр.
ІІІ-18 Устрій земель-княжінь Русі-України бл. 1200 р.
IIІ-19 Галицько-Волинська держава за Романа Мстиславича (1199 – 1205 рр.)
IІІ-20 Боротьба за Галицьку спадщину (1205 – 1238 рр.)
IIІ-21 Галицько-Волинська держава (Королівство Русі) за Данила Романовича (1238 – 1264 рр.)
IIІ-22 Розподіл земель усередині династії Романовичів у 1264 – 1269 рр.
IIІ-23 Перерозподіл земель усередині династії Романовичів у 1269 – 1292 рр.
IIІ-24 Королівство Русі за Лева Даниловича (1292 – 1301 рр.)
IIІ-25 Королівство Русі за Юрія Львовича та Андрія Юрійовича (1301 – 1323 рр.)
IIІ-26 Королівство Русі в останній період свого існування (1323 – 1383/1387 рр.)
ІIІ-27 Міста Київської держави в XI – серед. ХIII ст.
IIІ-28 Міські поселення Русі-України у XІI – серед. ХIII ст.
IIІ-29 Русь у системі міжнародних торговельних зв’язків. Мережа шляхів
IIІ-30 Найважливіші культурні осередки Русі (IX – поч. ХІІ ст.)
IIІ-31 Найважливіші культурні осередки Русі (1120-ті – 1230-ті рр.)
IIІ-32 Найважливіші культурні осередки Русі-України (серед. XІІІ – 1-ша пол. ХІV ст.)
IIІ-32а Києво-Печерський монастир у 1240 р.
IIІ-33 Поширення християнства у VI – ХІ ст.
IIІ-34 Початки церковної організації Русі (кін. X – ХІ ст.)
IIІ-35 Церковна організація Русі у XІІ – 1-ій пол. ХІІІ ст.
IIІ-36 Київська митрополія у 2-ій пол. ХІІІ – 1-ій пол. ХІV ст.

4. Українські землі під владою іноземних держав
ІV-01 Монгольська імперія
ІV-02 Европейські походи монголів у 1220-ті – 1240-ві рр.
ІV-03 Золота Орда і Східна Европа у 2-ій пол. ХІІІ ст.
ІV-04 Устрій земель Русі-України у 1340 – 1362 рр.
ІV-05 Устрій земель Русі-України у 1362 – 1383/1387 рр.
ІV-06 Золота Орда і Східна Европа у ХІV ст.
ІV-07 Пандемія «чорного мору» в Европі (серед. XIV ст.)
ІV-08 Крим напр. 1390-х – на поч. 1440-х рр.
ІV-09 Польсько-литовське суперництво за землі Русі-України напр. XIV – 1-ій пол. ХV ст.
ІV-10 Міста Русі-України та суміжних земель у світлі істо-рико-географічних пам’яток кін. XIV – 1-ої трет. ХV ст.
ІV-11 Устрій земель Русі-України напр. 1380-х – 1470 рр.
IV-12 Розпад Золотої Орди (серед. XV ст.)
IV-13 Кримський ханат від поч. 1440-х до 1502 р.
IV-14 Італійські торговельні колонії у Чорномор’ї (XIII ст. – 1475 р.)
IV-15 Кримськотатарська мова у колі тюркських мов
IV-16 Устрій земель Русі-України у 1470 – 1565 рр.
IV-17 Територіяльне зростання Московської держави у XIV – XVI ст.
IV-18 Кримський ханат у XVI ст.
IV-19 Народи Північно-Східної Европи в XVI ст.
IV-20 Польсько-литовська Річ Посполита у 1569 – 1648 рр.
IV-21 Устрій земель Русі-України у 1565 – 1648 рр.
IV-22 Господарство українських земель Речі Посполитої (2-а пол. XVІ ст. – 1-а пол. XVІІ ст.)
IV-23 Густота населення та людність поселень українських воєводств Речі Посполитої
ІV-24 Українські латифундії польських та спольщених українських магнатів на зламі XVI і XVII ст.
ІV-25 Культурне життя українських земель (2-а пол. XІVст. – 1-а пол. XVІ ст.)
ІV-26 Культурне життя українських земель (2-а пол. XVІ ст. – 1-а пол. XVІІ ст.)
ІV-27 Православна Київська митрополія (2-а пол. XІV ст. – 1458 р.)
ІV-28 Православна Київська митрополія (1458 – 1596 рр.)
ІV-29 Берестейська унія та становище українських Церков у 1596-1648 рр.
ІV-30 Римо-Католицька та протестантські Церкви в Україні

5. Козацька ера
V-01 Нижній Дніпро. Дніпрові пороги. Розташування Запорозьких Січей
V-02 Територія Вольностей Війська Запорозького низового (1570-ті – 1734 р.)
V-03 Перші козацько-польські війни (кін. XVI ст.)
V-04 Походи П. Конашевича-Сагайдачного
V-05 Козацькі повстання у 20 – 30-і рр. XVII ст. V-06 Гетьмани й кошові отамани на Запорозьких Січах
V-07 Українська національна революція під проводом Богдана Хмельницького
V-07а Події 1648 р.
V-07б Події 1649 р.
V-07в Події 1650 – 1651 рр.
V-07г Події 1652 – 1653 рр.
V-07ґ Події 1654 – 1655 рр.
V-07д Події 1656 – 1657 рр.
V-07е Поділ Речі Посполитої, запланований учасниками Роднотської коаліції (1656 р.)
V-08 Гетьмани України
V-09 Козацька Україна за гетьмана Богдана Хмельницького (1648 – 1657 рр.)
V-10 Европа на поч. 1654 р.
V-11 Гетьмани України. Тривалість правління, територія поширення гетьманської влади
V-12 Козацька Україна за гетьмана Івана Виговського (серпень 1657 – вересень 1659 рр.)
V-13 Громадянська війна («Руїна»). Поділ козацької України на дві Гетьманщини
V-13а Події жовтня 1659 – червня 1663 рр.
V-13б Події липня 1663 – жовтня 1665 рр.
V-14 Гетьманство Петра Дорошенка (жовтень 1665 – вересень 1676 рр.). Спроби об’єднання козацької України
V-15 Козацька Україна в останні роки «Руїни»
V-15а Події жовтня 1676 – кінця 1680 рр.
V-15б Події початку 1681 – липня 1687 рр.
V-16 Козацька Україна за гетьмана Івана Мазепи (1687 – 1709 рр.)
V-17 Військово-політичні події періоду гетьманства І. Мазепи (1687 – 1709 рр.)
V-17а Події липня 1687 – початку 1704 рр.
V-17б Події весни 1704 – літа 1709 рр.
V-18 Посилення наступу царизму на автономні права України у післямазепинські десятиліття
V-18а Події кінця 1709 – кінця 1733 рр.
V-18б Події початку 1734 – початку 1750 рр.
V-19 Козацька Україна за гетьмана Кирила Розумовського (1750 – 1764 рр.)
V-20 Українська лінія
V-21 Володіння Гетьманщини за Дніпром (40-ві – поч. 50-х рр. XVIII ст.)
V-22 Українська колонізація «Дикого Поля». Слобідська Україна (2-а пол. XVII ст. – 1765 р.)
V-23 Поступове включення Гетьманщини, Слобожанщини й Запорожжя до територіяльно-ієрархічної структури Російської імперії. Паралельне існування двох систем адміністративного устрою – полково-сотенної і губернської
V-23а 1708 р.
V-23б 1719 р.
V-23в 1727 р.
V-23г 1730-ті – 1754 р.
V-23ґ Утворення Новоросійської губернії та початкові етапи формування її території
V-23д Ліквідація полково-сотенного устрою Слобожанщи-ни. Утворення Слобідсько-Української губернії (1765 р.)
V-23е Ліквідація Запорозької Січі. Поширення російського адміністративного устрою на територію Війська Запорозького (літо – осінь 1775 р.)
V-24 Рух опришків у серед. XVIII ст.
V-25 Народні рухи серед. 60-х – 90-х рр. XVIII ст.
V-26 Повстання 1768 – 1769 рр. на Правобережжі («Коліївщина»)
V-27 Російсько-турецька війна 1768 – 1774 рр.
V-28 Російсько-турецька війна 1787 – 1791 рр.
V-29 Українські козацькі формування у перші десятиріччя після ліквідації Запорозької Січі
V-30 Поселення запорожців у турецьких та австрійських володіннях
V-31 Землі Чорноморського козацького військав 1790 – 1792 рр.
V-32 Землі Чорноморського козацького війська в 1793 – 1794 рр.
V-33 Османська імперія та її васали у серед. XV – на поч. XVIII ст.
V-34 Кримський ханат у XVII ст.
V-35 Адміністративний устрій півострівної частини Кримського ханату у XVIII ст.
V-36 Кримський ханат у 1700 – 1783 рр.
V-37 Новоросійська й Озівська губернії в 1776 – 1783 рр.
V-38 Ліквідація Слобідсько-Української губернії. Включення слобідських земель до новоутворених намісництв (1779 – 1780 рр.)
V-39 Останні роки існування полково-сотенного устрою Гетьманщини (1764 – 1782 рр.). Утворення намісництв
V-39а Київський повіт
V-40 Утворення Катеринославського намісництва
V-41 Утворення Таврійської області на анексованій Росією території Кримського ханату (1784 р.)
V-42 Галичина, Буковина й Закарпаття в системі терито-ріяльного устрою Австрійської імперії (1772 – 1790 рр.)
V-43 Утворення нових повітів у воєводствах Речі Посполитої напр. 1791 р.
V-44 Утворення нових воєводств напр. 1793 р.
V-45 Три поділи Речі Посполитої (1772 – 1795 рр.)
V-46 Українські землі в системі територіяльного устрою Російської імперії (1789 – 1793 рр.)
V-47 Українські землі в системі територіяльного устрою Російської імперії (1794 – 1796 рр.)
V-48 Господарство українських земель у 2-й пол. XVIII ст.
V-49 Густота населення українських земель у 1760 – 70-х рр.
V-50 Культурне життя українських земель (2-а пол. XVII – XVІII ст.)
V-51 Гетьман Іван Мазепа – меценат української культури
V-52 Українські Церкви бл.1770 р.
Хронологія найважливіших подій церковного життя в українських землях (2-а пол. XVII ст. – 1760-ті рр.)

6. Українські землі під владою двох імперій
VI-01 Устрій українських земель наприкінці XVIII ст.
VI-02 Галичина в 1795 – 1809 рр.
VI-03 Утворення губерній замість намісництв
VI-04 Розукрупнення окремих губерній
VI-05 Европа в часи домінування Наполеона
VI-05а Українські землі у планах Наполеона
VI-06 Територіяльні зміни в Центрально-Східній Европі у часи наполеонівських воєн (1807 – 1815 рр.)
VI-07 Національний та суспільно-політичні рухи в українських землях напр. XVIII ст. – 1850-х рр.
VI-08 Українські козацькі формування від поч. до 60-х рр. ХІХ ст.
VI-09 Аракчеєвські військові поселення в Україні (1817 – 1857 рр.)
VI-10 Устрій українських земель у 1860-х рр.
VI-11 Господарство українських земель у середині XIX ст.
VI-12 Кріпацтво в українських губерніях Російської імперії напередодні реформи 1861 р.
VI-13 Господарство українських земель на зламі XIX і ХХ ст.
VI-14 Цукроваріння та буряківництво в українських землях на поч. XX ст.
VI-15 Розвиток мережі залізниць
VI-16 Формування Донецько-Придніпровського індустріяльного реґіону (кін. XIX – поч. XX ст.) VI-17 Монополістичні об’єднання
VI-18 Густота населення та людність поселень у 1860 р.
VI-19 Густота населення та людність поселень на рубежі XIX і XX cт.
VI-20 Етнічний склад населення українських і суміжних земель у серед. ХІХ ст.
VI-21 Українське шкільництво на поч. XX ст.
VI-22 Українські Церкви на рубежі XIХ і XX ст.
VI-23 Освіта, наука, література та мистецтво українських земель на рубежі XІХ і XХ ст.
VI-24 Національний та суспільно-політичні рухи в українських землях від 1861 до 1905 рр.
VI-25 Національний та суспільно-політичні рухи в українських землях від 1905 до 1914 рр.
VI-26 Розвиток української етнічної території від поч. XV ст. до кінця XIX ст. Опанування чорноморсько-озівських степів
VI-26а 1400 – 1550 рр.
VI-26б 1550 – 1640 рр.
VI-26в 1640 – 1800 рр.
VI-26г 1800 – серед.1920-х рр.
VI-27 Участь українців у хліборобській колонізації евразійського степу (2-а пол. XІХ – поч. ХХ ст.)
VI-28 Реґіони виходу українських переселенців до Азії
VI-29 Шляхи українських переселенців до Азії
VI-30 Перша хвиля української еміґрації до Америки (1870-і рр. – 1914 р.)
VI-31 Основні реґіони виходу українських переселенців до Америки (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)
VI-32 Українська еміґрація в Канаді та США наприкінці ХІХ – у 1-й третині ХХ ст.
VI-33 Українська еміґрація в Арґентині та Бразилії наприкінці ХІХ – у 1-й третині ХХ ст.
VI-34 Українська діяспора у 1880 – 1914 рр.

7. Українська революція
VII-01 Устрій українських земель напередодні Першої світової війни
VIІ-02 Територіяльний розвиток Києва (Х – поч. ХХ ст.)
VIІ-03 Перша світова війна (1914 – 1918 рр.). Події в Европі та Передній Азії
VIІ-03а Загарбницькі плани протидіючих сторін напередодні війни
VIІ-04 Бойові дії Першої світової війни в українських землях
VIІ-05 Українські військові формування в Першій світовій війні
VIІ-06 Українська революція. Доба Центральної Ради (мирний період)
VIІ-07 Українська революція. Доба Центральної Ради (збройна боротьба)
VIІ-08 Українська революція. Доба Гетьманату
VIІ-09 Українська революція. Західноукраїнська Народна Республіка
VIІ-10 Українська революція. Доба Директорії-І (кін. 1918 – поч. травня 1919 рр.)
VIІ-11 Українська революція. Доба Директорії-ІI (кін. травня – поч. вересня 1919 р.)
VIІ-12 Українська революція. Доба Директорії-ІII (вересень 1919 – березень 1920 рр.)
VIІ-13 Українська революція. Доба Директорії-ІV (квітень 1920 – листопад 1921 рр.)
VIІ-14 Самостійна Україна: територія, кордони, устрій (1917 – 1920 рр.)
VIІ-14а Спроба реформування територіяльного устрою України в 1918 р.
VIІ-15 Розпад Російської імперії. Формування нових держав на сході Европи
VIІ-16 Радянизація окраїн колишньої Російської імперії (кін. 1917 – поч. 1921 рр.)
VIІ-16а Утворення Союзу РСР (грудень 1922 рр.)

8. Україна в 20-х – 80-х рр. ХХ ст.
VIII-01 Політичний перерозподіл українських земель у міжвоєнні роки
VIII-02 Устрій українських земель у 1920-х рр.
VIII-03 Господарство українських земель наприкінці 1930-х рр.
VIII-04 Радянська індустріялізація України
VIII-05 Густота населення та людність поселень у 1932 р.
VIII-06 Демопопуляційні втрати від Голодомору в Українській СРР (1932 – 33 рр.)
VIII-07 Географія Голодомору. Демопопуляційна катастрофа в Українській СРР за порівняльними даними переписів 1926 і 1937 рр.
VIII-08 Заселення вимерлих від голоду українських сіл «доприселенцями»
VIII-09 Етнічний склад населення українських і суміжних земель у 1926/1931 рр.
VIII-10 Національні адміністративні утворення Української СРР (серед. 1920-х – поч. 1930-х рр.)
VIII-10а Національні райони Кримської АРСР
VIII-11 Зміни кордонів України з Росією (1918 – 1954 рр.)
VIII-12 Українсько-російська етнічна межа (ост. чв. ХІХ ст. – 1920-ті рр.)
VIII-13 Стародубщина – складова частина Української козацької держави (1648 – 1782 рр.)
VIII-14 Стародубщина у XIX – на поч. XX ст. VIII-15 Українсько-білорусько-російське етнічне пограниччя у серед. ХІХ ст.
VIII-16 Частка українців у населенні Кубані
VIII-17 Кубань у світлі перепису 1926 року: розміщення українців і росіян
VIII-18 Початок української колонізації Кубані
VIII-19 Українське шкільництво у 1927 – 30 рр.
VIII-20 Українські Церкви у 1920 – 30-х рр.
VIII-21 Культурне будівництво періоду відновлення української державности (1917 – 1921 рр.). Українська науково-культурна еміґрація в 1920 – 30-х рр.
VIII-22 Освіта, наука, література та мистецтво українських земель у 20 – 30-х рр. XХ ст.
VIII-23 Устрій українських земель у 1932 та 1938 рр.
VIII-24 Політичні режими Европи в 1920 – 30-х рр.
VIII-25 Радянсько-німецькі договори та територіяльний перерозподіл Східної Европи (1939 –1940 рр.)
VIII-26 Карпатська Україна
VIII-27 Закарпаття і Лемківщина
VIII-28 Діялектологічна диференціяція західного ареалу української мови за різними авторами
VIII-29 Русини-українці й поляки: формування етнічної межі
VIII-30 Включення до Української РСР Волині, Галичини, Північної Буковини та Південної Басарабії
VIII-31 Початок Другої світової війни. Бойові дії в Польщі (вересень 1939 р.)
VIII-32 Українсько-білоруська етнічна межа та сталінське розмежування між УРСР та БРСР у 1939 р.
VIII-33 Берестейщина: відсоток українців за даними переписів та обліків людности
VIII-34 Говірки Берестейсько-Пинського Полісся
VIII-35 Европа на початку червня 1941 р.
VIII-36 Устрій українських земель напередодні 22. 06. 1941 р.
VIII-37 Друга світова війна (1939 – 1945 рр.). Події в Европі та Північній Африці
VIII-38 Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Наступ німецьких військ (червень 1941 – липень 1942 рр.)
VIII-39 Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Окупаційний режим Німеччини та її союзників (1941 – 1944 рр.)
VIII-40 Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Рух Опору (1941 – 1944 рр.)
VIII-41 Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Наступ радянських військ (листопад 1942 – 1944 рр.)
VIII-42 Людські втрати України в Другій світовій війні
VIII-43 Депортації українців та народів Криму в східну частину СРСР (1944 – 1952 рр.)
VIII-43а Ліквідація автономії Криму
VIII-44 Примусовий обмін населенням між Польщею та Українською РСР
VIII-45 Акція «Вісла» – депортація українців польською комуністичною владою (квітень – липень 1947 р.)
VIII-46 Адміністративно-територіяльний устрій Української РСР наприкінці 1949 р.
VIII-46а Найзначніші зміни політично-адміністративного устрою Української РСР у 1944 – 1949 рр.
VIII-46б Найзначніші зміни політично-адміністративного устрою Української РСР у 1950 – 1954 рр.
VIII-47 Повоєнна відбудова промисловости України
VIII-48 Децентралізація управління промисловістю. Раднаргоспи
VIII-49 Перебудова управління сільським господарством. Створення виробничих колгоспно-радгоспних управлінь (березень 1962 р.)
VIII-50 Реорганізація органів управління за виробничим принципом. Укрупнення районів (1962 – 1964 рр.)
VIII-51 Господарство українських земель у 2-й пол. 1960-х – серед. 1980-х рр.
VIII-52 Густота населення та людність міських поселень за переписом 1959 р.
VIII-53 Наслідки русифікаційної політики держави щодо українців (за переписами 1959, 1970, 1979 та 1989 рр.)
VIII-54 Етнічний склад населення в 1959 р.
VIII-55 Густота населення та людність міських поселень за переписом 1989 р.
VIII-56 Заклади культури, освіти й науки в 1959 р.
VIII-57 Дисидентський рух в Україні (1950-ті – 1980-ті рр.)
VIII-58 Діячі української науки, літератури та мистецтва (серед. 1940-х – 1-ша пол. 1980-х рр.)
VIII-59 Знищені у XХ ст. церкви та інші сакральні об’єкти Києва
VIII-60 Україна у військово-промисловому комплексі Радянського Союзу
VIII-61 Протистояння американського та радянського блоків у часи «холодної війни»

9. Відродження незалежности. Україна сучасна
IX-01 Радянський Союз – конфлікти і суперечності (1985 – 1991 рр.)
IX-02 Україна на шляху до незалежности (1985 – 1991 рр.) IX-03 Наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції
IX-03а Забруднення атмосфери радіонуклідами у 1986,1990 та 1994 рр.
IX-03б Зона відчуження та зона відселення
IX-03в Екологічна ситуація в післячорнобильські роки
IX-04 Адміністративно-територіяльний устрій сучасної України
IX-05 Сучасний стан промисловости України:провідні промислові підприємства реґіонів України
IX-05а Сучасний стан промисловости України:провідні промислові підприємства найбільших міст і Донбасу
IX-06 Макроекономічні показники реґіонів України в 2010 р.
IX-07 Зовнішньоекономічна діяльність реґіонів України в 2011 р.
IX-08 Сучасний стан сільського господарства України
IX-08а Сучасний стан лісового господарства та рибальства й рибництва України
IX-09 Пам’ятки історії та культури
IX-10 Релігія. Мережа церков та релігійних організацій в сучасній Україні
IX-11 Українська Православна Церква Московського патріярхату (УПЦ МП)
IX-11а Українська Православна Церква (УПЦ МП) у структурі Московського патріярхату
IX-12 Українська Православна Церква Київського патріярхату (УПЦ КП)
IX-13 Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ)
IX-14 Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ)
IX-14а Українська Греко-Католицька Церква поза межами України
IX-15 Поширення католицтва у світі
IX-16 Римо-Католицька Церква в Україні
IX-17 Референдум та вибори в Україні (1991 – 2002 рр.)
IX-18 Президентські вибори 2004 р.
IX-19 «Помаранчева революція» (22 листопада – 3 грудня 2004 р.)
IX-20 Вибори в Україні (2006 – 2012 рр.)
IX-21 Майдан (листопад 2013 – лютий 2014 рр.)
IX-22 Війна путінської Росії проти України: від анексії Криму до збройного протистояння на сході України
IX-22а Анексія Криму Росією
IX-22б Підтримка світовою спільнотою територіяльної цілісности України
IX-22в Концентрація російських військ на кордоні з Україною
IX-22г Участь виборців Донбасу у виборах Президента України (25.05.2014 р.)
IX-22ґ Самопроголошені «республіки»
IX-22д Ситуація в зоні бойових дій
IX-22е Донбас станом на початок 2015 р.
IX-23 Територіяльно-політична експансія Московського царства, Російської імперії та Радянського Союзу (2-га пол. XVI ст. – 1991 р.)
IX-24 Президентські вибори 2014 р.
IX-25 Парламентські вибори 2014 р.
IX-26 Україна у світі

Зміст

Scroll to top