Під час спецкурсу студенти ознайомляться зі специфікою архітектури та містобудування як виду мистецтва та як суспільного феномену, а також опанують основні підходи до аналізу архітектурних творів. Вони вивчатимуть основні поняття та принципи архітектури (що таке архітектура, поняття ордеру і стилю, принципи формотворення та сприйняття архітектурних об’єктів), історію та сучасні проблемами містобудування (суспільними, функціональними й естетичними концепціями планування міст і створення архітектурних ансамблів), а також розвиток архітектурних напрямків ХХ ст. (від конструктивізму, функціоналізму та органічної архітектури до основних напрямків постмодернізму).

викладач: Лариса Михайлівна Довга

Основні історичні та теоретико-методологічні проблеми дослідження геноциду, компаративний аналіз різних його проявів у ХХ сторіччі, сучасні дослідження у світовій історіографії. Специфічне і загальне. Головні причини геноциду і його попередження.

викладач: Владислав Анатолійович Гриневич

Проблеми Голодомору в Україні 1932–1933 рр. аналізуються не як локального явища, а як однієї з ланок колективізації сільського господарства. Розглядаються ідеологічні, соціальні і національні аспекти колективізації. Передбачається обговорення документів, які свідчать, що терор голодом був превентивною акцією Кремля, спрямованою на попередження можливого відокремлення України у випадку соціально-політичної кризи в імперському центрі.

викладач: Станіслав Владиславович Кульчицький

Метою курсу «Німецька історична наука ХІХ–ХХ століть» є ознайомити студентів-істориків з основними напрямками розвитку історичної науки в Німеччині ХІХ–ХХ століть, філософсько-історичними концепціями, становленням історії як наукової і фахової дисциплінни, теоретичними та методологічними новаціями на різних етапах розвитку історичної науки, науковою спадщиною видатних істориків.

викладач: Сергій Петрович Стельмах

Курс є введенням до інтелектуальної і соціальної історії XVIII ст. Його мета – ознайомити студентів зі змінами, що відбувалися в історіографічних інтерпретаціях Просвітництва від кінця XVIII ст. до сьогодення, продемонструвати зрозуміти розмаїття інтелектуальних і соціальних проявів і відгуків на Просвітництво.

викладач: Катерина Леонідівна Диса

Курс передбачає ознайомлення зі специфікою джерел приватного походження і опанування навичок роботи з ними. Аналізуючи спогади представників різних соціальних, національних і вікових груп мешканців СРСР, студенти досліджуватимуть різноманітні аспекти життя «радянської людини» за її власною оцінкою - через сприйняття соціалістичної дійсності та життя навколо неї, через погляд на суспільство, владу, себе й «чужого» тощо.

викладач: Наталя Василівна Шліхта

Проблеми дослідження історичної пам’яті та політики пам’яті Другої світової війни в Україні та світі. Практики комеморації та меморіалізації пам’яті про війну, вузлові та дискусійні питання вітчизняної та зарубіжної історіографії з історії України часів Другої світової війни 1939–1945 рр.

викладач: Владислав Анатолійович Гриневич

Огляд розвитку західної совєтології від її зародження після Другої світової війни і до викликів 2000-их рр.; від тоталітарної школи до постревізіоністів. Наукові центри й дослідники, підходи (політична – соціальна – культурна історія), проблематика, джерела. Ознайомлення із науковими працями та дискусіями совєтологів.

викладач: Наталя Василівна Шліхта

Дослідницька робота, своєрідний підсумок опанування дисциплін навчального плану. Студент має проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.

Метою курсу є ознайомити слухачів з основними текстами та підходами, які використовуються в дослідженнях міста, міського простору, міської політики.

викладач: Олена В’ячеславівна Бетлій

Мета курсу – дати базові знання про найбільш впливові теорії нації та націоналізму (кінець ХІХ – ХХ ст.); порівняти ці теорії як аналітичні й пізнавальні структури, простежити подібності і розбіжності між ними; проаналізувати їх на прикладі української історії. Основа курсу – праці найвідоміших західних фахівців у даній царині. Знання іноземних мов (переважно англійської) є необхідним.

викладач: Георгій Володимирович Касьянов

Курс має такі цілі: 1) ознайомлення з політичною історією та цивілізацією Османської імперії; 2) виявлення форм взаємодії та взаємовпливів різних цивілізаційних традицій: степової, візантійської, близько-східньої, ісламської; 3) пояснення державного устрою імперії; 4) демонстрація динамічного характеру розвитку імперії та суспільства у відповідь на зовнішні та внутрішні виклики; 5) практика розуміння та інтерпретації специфічних історичних джерел, створених османським та ісламським середовищем.

викладач: Олександр Іванович Галенко

Курс має на меті ознайомити з основними сучасними тенденціями в теорії історії, а також дати уявлення про способи читання та iнтерпретацiї наративних текстів. Лекційні та практичні заняття побудовано таким чином, щоб магістранти отримали не тільки якомога ширше знання з предмету, але також розвинули навички самостійної роботи із теоретичними текстами і подальшим застосуванням їхніх принципів у власних дослідженнях. В основу занять покладено інтерактивний метод навчання, що передбачає також спеціально прописаний формат кожного практичного заняття задля кращого засвоєння відповідного матеріалу.

викладач: Катерина Леонідівна Диса

Розробка проблем діаспорознавства у вітчизняній та зарубіжній науці. Українська трудова еміграція у Північній і Південній Америці. Основні центри та «периферійні» осідки української політичної еміграції у період між двома світовими війнами. Розселення українців у державах колишнього СРСР. Українці в Азії. Форми і засоби збереження та реалізації української етнічності в умовах діаспори.

викладач: Олег Григорович Бажан

Проблеми історії революції: виникнення Української Центральної Ради, проголошення УНР, Української Держави, відновлення УНР Директорією, революційні події на західноукраїнських землях, а також ствердження радянського режиму в Україні та практика білого руху. Соціальні та національні аспекти революції; причини поразки національно-визвольних змагань та історичне значення Української революції.

викладачі: Владислав Федорович Верстюк та Віталій Валерійович Скальський

Scroll to top