Мета курсу: ознайомити студентів з корпусом візантійської агіографії та зі специфікою історичних досліджень, що ґрунтуються на життєписній літературі; навчити їх критично оцінювати й інтерпретувати першоджерела, а також використовувати агіографічні матеріали у історичних розвідках.

викладач: Катерина Ковальчук

Розвиток поглядів на роль історії в суспільстві, організаційно-інституційних засад історичної науки. Становлення університетської (академічної) науки в XIX ст.; творення наукових шкіл. Університетська історія в Австрійській та Російській імперіях; Київська документальна школа. Неформальні осередки, згруповані на засадах учених товариств чи довкола наукової періодики. Система комісій ВУАН. Запровадження системи Академії наук в СРСР. Проблеми організаційного реформування науки в сучасній Україні.

викладач: Костянтин Юхимович Гломозда

Обговорюються питання польсько-українського порозуміння – шляхом політичного діалогу та діалогу культур. Початковим пунктом цієї подорожі у минуле століття є політична боротьба поляків та українців у Галичині, кінцевим – польсько-українське примирення зламу ХХ і ХХІ століть, у сфері культури обрамлені з одного боку «поетом зради» Івана Франка, з другого – знаменним зростом зацікавлення і підтвердженою соціологічними даними зміною взаємного образу, що сталася на початку ХХІ століття.

викладач: Оля Гнатюк

Впровадження радянської моделі соціалізму в країнах Східної Європи наприкінці 1940-их рр. Подібності та відмінності політичних режимів СРСР і соціалістичних країн Центральної та Південно-Східної Європи. Соціально-політичні кризи 1950 – 1989 р. Наслідки панування адміністративно-командної системи. Антитоталітарні демократичні революції кінця 1980-их рр. Формування посткомуністичної економічної системи. Утворення національних держав на теренах колишнього соцтабору.

викладач: Олег Григорович Бажан

Мета курсу – охарактеризувати основні зміни, які відбулися в політичному та інтелектуальному житті країн регіону після «осені народів» і утвердження яких тривало до розширення ЄС; познайомити слухачів курсу зі знаковими працями інтелектуалів, а також з тими новими підходами до вивчення історії цих країн, які були окреслені в посткомуністичний період.

викладач: Оля Гнатюк

Методологічний практикум розраховано на студентів маґістерської програми «Історія» першого та другого років навчання. Основною метою навчально-дослідного семінару є практичне сприяння студентам у написанні кваліфікаційної дипломної роботи.

викладачі: Катерина Леонідівна Диса та Наталя Василівна Шліхта

Семінар присвячено проблемам функціонування владного апарату Російської імперії – імперським державним інституціям, управлінським процедурам і їхнім виконавцям – чиновникам. Окремо йдеться про специфіку формування бюрократії в національних регіонах імперії, зокрема в Україні. Використовуючи відповідні джерела, студенти досліджують процеси оптимізації та раціоналізації бюрократичного апарату на основі принципів камералізму й етапи реформування управління, аналізують чисельність, соціальний та етнічний склад бюрократії, її професійний рівень.

викладач: Валентина Степанівна Шандра

Студенти оволодіють спеціальними знаннями з історії Польщі та польської культури, опанують найновішу вітчизняну й зарубіжну історіографію з проблематики, отримають знання необхідні дослідникові давньої та новітньої історії.

викладач: Оля Гнатюк

Курс є теоретичним вступом щодо дослідницьких стратегій у сучасній імперіології та перспектив застосування імперської парадигми у вивченні модерної історії, зокрема представити один з можливих шляхів уведення української історії до ширшого історичного контексту.

викладач: Костянтин Юхимович Гломозда

Курс спрямований на вивчення історії української державності ХVII–XVIII ст. Передбачається ознайомлення студентів зі специфікою моделі козацької України у порівнянні з сусідніми державами ранньомодерної доби. Приділятиметься увага характеристиці найважливіших документальних джерел, які ілюструють державотворчий процес.

викладач: Віталій Олексійович Щербак

Мета й завдання курсу: ознайомити студентів з дослідницькими підходами до інтерпретації та практичними навичками опрацювання так званих «Еgo-документів», тобто джерел, написаних від першої особи з викладом особистої участи/сприйняття автором тих чи тих подій, явищ тощо. Цій меті служитимуть семінари з читанням та коментуванням уривків із судових протоколів, листів, мемуарів, щоденників та подорожніх нотаток починаючи з ХIV й завершуючи початком ХІХ ст., тобто впродовж періоду, коли риторичний текстовий канон ще не було остаточно витіснено індивідуальним самовираженням.

викладач: Наталя Миколаївна Яковенко

This course aims at providing a coherent picture of upbringing and career path of the early modern elite and upper-bourgeoisie. After getting sufficient background in cultural, social religious and political situation in France, England and the United Provinces of the Netherlands, we will examine the educational ideas and practices that were available at the time.

викладач: Dr. Michaël Green

Scroll to top