УГО Випуск 2 (1999)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Георгій Касьянов
Світоглядна (р)еволюція?: Олександр Гриценко. «Своя мудрість». Національні міфології та «громадянська релігія» в Україні. – Київ: Інститут культурної політики, 1999. [savepdf]

Леся Довга
Дещо про «голого короля» та про новаторські ідеї і форму їх викладу: Володимир Александрович. Українське малярство XIII–XV ст. Студії з історії українського мистецтва. 1. – Львів: Місіонер, 1995; Його ж. Львівські малярі кінця XVI ст. Студії з історії українського мистецтва. 2. – Львів: Місіонер, 1998; Його ж. Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1999. [savepdf]

Ірина Ворончук
Цей невловимий для істориків князь Острозький: Tomasz Kempa. Konstanty Wasyl Ostrogsky (ok. 1524/1525 – 1608), wojewoda kijowski i marszalek ziemi wolynskiej. – Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1997. [savepdf]

Віктор Горобець
Немає пророка у своїй Вітчизні. А в чужій? (Історія української Руїни в інтерпретації російської дослідниці): Тетяна Яковлева. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ століття. Причини і початок Руїни. – Київ: Основи, 1998. [savepdf]

Валентина Шандра
Всемогутність чи слабкість російської влади в Україні XIX ст.: у продовження однієї неординарної статті: Степан Величенко. Царський уряд в українських губерніях 1800–1914 років – всемогутність чи слабкість?: деякі зауваження до методології й інтерпретації // «Україна Модерна». – Львів: Інститут історичних досліджень Львівського університету, 1998. – Ч. 2–3. [savepdf]

Владислав Верстюк
Ще раз про селянську тему в Українській революції: Андреа Грациози. Большевики и крестьянство на Украине, 1918–1919 годы: очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских восстаниях. – Москва: Аиро-ХХ, 1997. [savepdf]

Вілен Горський, Іван Лисий
На шляху до себе На шляху до себе На шляху до себе: Тарас Возняк. Тексти та переклади. – Харків: Фоліо, 1998; О.Н. Хома. Истина и очевидность: симптоматологическое мышление в философии модерна. – Вінниця: Універсум, 1998. [savepdf]

Юлія Бєлова
Ми в дзеркалі Європи, або очима зацікавленого глядача: Дмитро Наливайко. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ–ХVІІІ ст. – Київ: Основи, 1998. [savepdf]

Сергій Бабич
Модернізм як естетика міфологічного: Ярослав Поліщук. Міфологічний горизонт українського модернізму: Літературознавчі студії. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. [savepdf]

Максим Стріха
Інтелектуальний «бенкет у чуму», або ж спроба побудувати альтернативну схему національної культури в окремо взятому часописі: «ARCHE». – Менськ, 1998. – № 1; 1999. – № 1–3. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Володимир Александрович
«Ikona karpacka»: фігура звеличення – фігура замовчування: Klosinska J. Ikony (Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalogi zbiorow I). – Kraków, 1973; Grzadziela R. Proweniencja i dzieje malarstwa ikonowego po polnocnej stronie Karpat w XV i na pocz. XVI w. // Lemkowie w historii i kulturze Karpat / Pod red. Jerzego Czajkowskiego. – Sanok, 1994.– Cz. 2; Kruk M. P. Stan badan nad zachodnioruskim malarstwem ikonowym XV–XVI wieku // Sztuka kresow wschodnich. Materialy sesji naukowej, Krakow, maj 1996 / Pod. red. I. K. Ostrowskiego. – 
Kraków, 1996. – T. 2; Ikona karpacka. Album wystawy «Ikona karpacka» w Parku Etnograficznym w Sanoku / Teksty naukowe Jerzy Czajkowski, Romualda Grzadziela, Andrzej Szczepkowski. – Sanok, 1998. [savepdf]

Віктор Горобець
Історія Руїни чи руїна Історії? (Варшава – Москва – Стамбул: transit): М.С. Пасічник. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657–1665 рр.). – Львів: Місіонер, 1998; Його ж. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657–1665 рр.) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. – Київ, 1999. [savepdf]

Валерій Зема
Дослідження Церкви як продукт на замовлення: І.І. Лиман. Церква в духовному світі Запорозького козацтва. – Запоріжжя: «Тандем У», 1997; Ігор Мицько. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст. – кінець ХХ ст.). – Львів: Видавничий відділ «Свічадо», 1998. [savepdf]

Олексій Сокирко
Тринадцятий міф про Мазепу: С.О. Павленко. Міф про Мазепу. – Чернігів: Сіверянська думка, 1998. [savepdf]

Фелікс Шабульдо
Чого не схотіла або не змогла помітити моя Рецензентка (відповідь на рецензію Олени Русиної: УГО. – Вип. 1). [savepdf]

ОГЛЯДИ

Оксана Карліна
Валентина Шандра. Адміністративні установи Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст в російському законодавстві: джерелознавчий аналітичний огляд. – Київ: Інститут української археографії, 1998; Її ж. Київське генерал-губернаторство (1832–1914): Історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформаційний потенціал. – Київ, 1999. [savepdf]

Piotr Borek
Lwow. Miasto, spoleczenstwo, kultura. Studia z dziejow Lwowa. T. 1–2 / Pod red. Henryka W. Zalinskiego i Kazimierza Karolczaka. – 
Kraków, 1995–1998; Львів. Місто‚ cycпiльcтвo, культура. T. 3 / За peд. Map’яна Myдрого. – Львів, 1999. [savepdf]

Катерина Липа
Boguslaw Dybas. Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stalych w panstwie polsko-litewskim w XVII wieku. – Toruń, 1998. [savepdf]

Олександр Коник
Tadeusz Srogosz. Dzuma ujarzmiona? Walka z czarna smiercia za Stanislawa Augusta. – Wroc
ław: Wydawnictwo Arboretum, 1997. [savepdf]

Тетяна Люта
Галіль Іналджик. Османська імперія. Класична доба 1300-1600 / Переклав з англійської Олександр Галенко. Наукова редакція Віктора Остапчука. – Київ: Критика, 1998. [savepdf]

Сергій Біленький
Цинтия X. Виттекер. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. – Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. [savepdf]

Павло Рудецький
Документи російських архівів з історії України. Том 1: Документи до історії запорозького козацтва. 1613-1620 рр. / Упорядники Леонтій Войтович, Лев Заборовський, Ярослав Ісаєвич, Франк Сисин, Аркадій Турилов, Борис Флоря. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1998. [savepdf]

Володимир Поліщук
Люстрації королівщин українських земель XVI–XVIII ст. Матеріали до реєстру рукописних та друкованих текстів / Уклала Раїса Майборода. – Київ: Інститут української археографії, 1999. [savepdf]

Сергій Лисенко
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. – Warszawa: DiG, 1993. – Nowej serii tom I (XII); Warszawa: DiG, 1995. – Nowej serii tom II (ХIII); Warszawa: DiG, 1997. – Nowej serii tom IIІ (XIV). [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Алдона Василяускєнє
Дослідження Берестейської унії та Греко-католицької Церкви у Литовській Католицькій Науковій Академії: LКМА Меtrаstіs. – Vilnius, 1998. – Т. 12. [savepdf]

Сергій Леп’явко
Публікації Видавничого Товариства «Сіверянська думка» (Чернігів). [savepdf]

Анатолій Подольський
Наукові праці Відділу єврейської історії і культури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (основна бібліографія). [savepdf]

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top