Наталя Яковенко
Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття. Laurus, 2012.

Наталия Яковенко
Очерк истории Украины в Средние века и раннее Новое время. Новое литературное обозрение, 2012.

Natalia Jakowenko
Historia Ukrainy do 1795 roku. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Natalia Jakowenko
Druga strona lustra. Z historii wzobrażeń i idei na Ukrainie XVI-XVII wieku. Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

Наталя Яковенко
Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. Вид. 4-е. Критика, 2009.

Наталя Яковенко
Українська шляхта з кінця XІV до середини XVII століття: Волинь і Центральна Україна. Вид. 2-е. Критика, 2008.

Наталя Яковенко
Вступ до історії. Критика, 2007.

Наталя Яковенко
Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. Критика, 2002.

Олег Бажан, Юрій Данилюк
Випробування вірою. Інститут історії України, 2000.

Олег Бажан, Юрій Данилюк
Опозиція в Україні. Рідний край, 2000.

Оля Гнатюк
Між літературою і політикою. Есеї та інтермедії. Дух і літера, 2012.

Тетяна Григор’єва
Історія дипломатії від давнини до кінця XVIII ст. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015.

Сергій Горін
Жидичинський Свято-Миколаївський монастир (до середини XVII сторіччя). Майстерня книги, 2009.

Сергій Горін
Монастирі західної Волині (друга половина ХV – перша половина ХVІІ ст.). Вид-во Отців Василіян «Місіонер», 2007.

Катерина Диса
Історія повсякденного життя в ранньомодерній Європі. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014.

Kateryna Dysa
Witchcraft Trials and Beyond. Volhynia, Podolia and Ruthenia, 17th and 18th Centuries. CEU Press, 2011.

Катерина Диса
Історія з відьмами: Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII–XVIII століть. Критика, 2008.

Лариса Довга
Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Ґізеля). Свічадо, 2012.

Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3 томах / Редактор-упорядник Лариса Довга. Свічадо, 2009–2012.

Георгій Касьянов
Danse macabre. Голод 1932-1933 рр. в політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті - початок 2000-х). Наш час, 2010.

Георгій Касьянов
Теорії нації та націоналізму. Либідь, 1999.

Георгий Касьянов и Алексей Миллер
Россия – Украина: как пишется история. Диалоги – лекции – статьи. РГГУ, 2011.

Георгій Касьянов, Валерій Смолій, Олексій Толочко
Україна в російському історичному дискурсі. Ін-т іст. України, 2013.

Юрій Мицик, Олег Бажан, В. Власов
Історія України: навч. посібник. Вид. 3-є. КМ Академія, 2010.

Юрій Мицик, Олег Бажан
Історія України. Кліо, 2015.

Юрій Мицик
Гетьман Іван Виговський. КМ Академія, 2004.

Юрій Мицик
Український голокост 1932-1933: свідчення тих, хто вижив. КМ Академія, 2003-.

Юрій Мицик
Умань козацька і гайдамацька. КМ Академія, 2002.

Наталя Старченко
Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI – XVII ст.). Laurus, 2014.

Олег Дзярнович, Раймонда Рагаускене, Ігор Тесленко, Борис Черкас
Князі Острозькі. Балтія-Друк, 2014.

Ольга Хоменко
З України з любов’ю. Гундзося, 2014.

Віталій Черноіваненко
Кумран і рукописи Мертвого моря: авторство, ідентифікація, історіографія. Дух і літера, 2014.

Валентина Шандра
Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ - початок ХХ століття. Інститут історії України, 2005.

Наталя Шліхта
Церква тих, хто вижив. Радянська Україна, середина 1940-х – початок 1970-х рр. Акта, 2011.

Наталя Шліхта
Історія радянського суспільства: Навч. посібник. Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2010.

Віталій Щербак
Українське козацтво: формування соціального стану: друга половина ХV-середина XVII ст. KM Academia, 2000.

Максим Яременко
Спеціальні історичні дисципліни: Навч. посібник. Аграр Медіа Груп, 2010.

Максим Яременко
Київське чернецтво XVIII ст. КМ Академія, 2007.

Максим Яременко
«Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. Акта, 2014.

Валентина Шандра
Донеччина: адміністративно-територіальний і відомчий поділ (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.). Інст. іст. України, 2015

Наталя Шліхта
Історія радянського суспільства. Курс лекцій. Акта, 2015.

Наталя Яковенко, Ігор Тесленко, Борис Черкас
Князі Вишневецькі. Балтія-Друк, 2016.

Scroll to top